Dưới đây là cách sử dụng máy ATM Bưu điện (Yucho) để nạp tiền, rút tiền, và chuyển tiền cho người khác, giúp cho các bạn mới bước chân qua Nhật Bản.

Hướng dẫn cách nạp tiền vào thẻ ATM Yucho.

Bở thẻ vào máy ATM, Chọn vào chữ お預入れ  (おあずけいれ) nạp tiền vào thẻ.

Nhấn vào nút xác nhận bên dưới goc phải màn hình

Máy sẽ mở khay nhận tiền ra để bạn bỏ tiền vào.

Kiểm tra số tiền mà máy nhận được sau khi bạn bỏ vào đã khớp hay chưa, nhấn vào nút xác nhận ở góc phải màn hình.

Chọn vào nút xuất hóa đơn nếu bạn muốn nhận hóa đơn sau khi nạp vào.

Hướng dẫn cách rút tiền từ thẻ ATM Yucho.

Bỏ thẻ vào máy ATM, nhấn vào chữ お引出し (おひきだし) rút tiền.

Nhập mật mã 4 chữ số của thẻ Yucho.

Nhập số tiền cần rút, rồi nhấn vào nút ở góc phải màn hình.

Kiểm tra số tiền cần rút rồi nhấn vào nút xác nhận.

Chọn vào nút màu xanh nếu bạn muốn xuất hóa đơn sau khi rút tiền, và nút màu vàng là không xuất hóa đơn.

Khay nhận tiền sẽ mở ra để bạn nhận tiền.

Hướng dẫn cách chuyển tiền bằng ATM Yucho.

Bỏ thẻ vào máy ATM, chọn vào nút ご送金 (ごそうきん) người nhận.

Chọn tiếp vào nút thứ 2 từ trên xuống.

Nhấn vào nút xác nhận ở goc phải màn hình.

Nhập mật mã 4 chữ số của thể ATM vào.

Chọn vào nút đầu tiên này.

Nhập toàn bộ mã số thẻ của người nhận vào (sẽ có 2 lần nhập để hoàn tất), sau đó nhấn vào nút xác nhận.

Nhập số tiền cần chuyển vào, rồi nhấn vào nút xanh lá ở góc phải màn hình.

Kiểm tra số tiền cần chuyển rồi nhấn nút xác nhận.

Chọn có để in hóa đơn, hoặc không để không in hóa đơn (bạn sẽ mất 100 yên nếu chọn in hóa đơn).

Cuối cùng kiểm tra đầy đủ thông tin, và số tiền cần chuyển cho người nhận có đúng chưa, rồi nhấn nút xác nhận để hoàn tất.